(0031)0577-760056 (0031)06-13928788
info@weegbrugrubbers.nl

Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen .
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de koper verstaan de koper c.q. aspirant- koper en onder Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. de verkoper c.q. aspirant-verkoper.

2. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de koper.

3. De onderhavige voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen en leveringen en zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten.

4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. uitdrukkelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst.
1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Gegevens opgenomen in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, opgaven en dergelijke zijn niet bindend voor Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F.

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. binnen vijf werkdagen, nadat zij de opdracht tot levering heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 Koopprijs.
1. Voor Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. is de koopprijs gebaseerd op de Europese euro, indien facturering desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de Europese euro en tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs in buitenlandse valuta.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 geschiedt iedere verkoop onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen
voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zal Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs.

3. Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het eerste lid en/of tweede lid wordt verhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

4. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn exclusief b.t.w.

Artikel 4 Toepasselijkheid.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 5 Levering en Levertijden.
1. De levering geschiedt te allen tijde in overleg met de koper en opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Het aanbod.
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– De prijs inclusief belastingen.
– De eventuele kosten van aflevering.
– De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
– Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht.
– De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
– De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
– De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek
voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief.
– Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument
te raadplegen is.
– de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen
op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot
stand komt.
– De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
– De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.
– De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot
voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 7 Betalingen.
1. Tenzij anders is overeengekomen of anders op facturen van Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. staat vermeld, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Alle betalingen dienen te worden overgemaakt op rekening NL35 RABO 0104 6428 31 ten name van Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. te Elspeet onder vermelding van het factuurnummer.

3. Indien Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. bij niet tijdige betaling, haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de koper gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke c.q. gerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 Conformiteit en Garantie.
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur aangeboden garantieregeling doet nimmer iets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 9 Niet toerekenbare tekortkoming.
1. Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien hij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

2. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, import en exportverboden en bedrijfsstoringen.

Artikel 10 Identiteit van de ondernemer.

1. Hooijmeijer Handelsonderneming en Detachering V.O.F. is gevestigd aan de Stakenbergweg 186,
8075 RC te Elspeet.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 19:00 uur op 0577 – 760056 of 06-13 92 87 88.
Mail: info@weegbrugrubbers.nl / Website www.weegbrugrubbers.nl.
KvK nummer 08159025 afgegeven KvK te Harderwijk.
B.T.W. nummer NL 814847377.B01.
IBAN NL35 RABO 0104 6428 31.

Artikel 11 Toepasselijk recht.
1. Op de koopovereenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en wordt de toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Klachtenregeling.
1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt iedere klacht overeenkomstig hiernaar.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen vijf werkdagen na levering van goederen en/of diensten, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de ondernemer.

3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.